korikart > การจัดส่งสินค้า / Shipping

การจัดส่งสินค้า / Shipping

(1) การจัดส่งสินค้า

1.เวลาในการจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

ก.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

ข.พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-7 วันทำการ

2.ค่าจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

ก.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งฟรี

ข.พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย จัดส่งตามขนส่ง โดยคิดค่าใช้จ่ายตามขนส่งนั้นๆ เป็นการจ่ายเงินปลายทางให้กับขนส่งนั้นๆ

3.เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่มีเหตุให้เชื่อว่าเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตรวจสอบและเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

4.เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายภายหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว และสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ให้วางสินค้าไว้นอกบ้าน

5.เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ หากเราคาดว่าจะไม่สามารถนำส่งสินค้าตามวันจัดส่งที่ประมาณการณ์ไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้านั้น

6.ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากลูกค้าคนใดเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดปฏิเสธการลงนามรับสินค้าและแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเอเกรด

(2) การยืนยันรับสินค้า

ในการส่งสินค้าจาก KORIKART THAILAND ถึงสมาชิก จะใช้บริการและอ้างอิงข้อมูลการส่งและรับจากผู้ให้บริการหลัก 2 ราย คือ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express

โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการทั้งสอง จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการยืนยันความสมบูรณ์ของผู้รับ

ซึ่งเมื่อปรากฏมีผู้เซ็นต์รับสินค้าไปแล้ว ถือว่าสมาชิกเป็นผู้รับสินค้านั้นโดยสมบูรณ์

แม้พบว่าผู้เซ็นต์รับสินค้าจะเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อก็ตาม ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้รับสินค้านั้นด้วยตนเองโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกัน

Item added To cart
X